Nová opatření v souvislosti s koronavirem

 • Další fáze vládního programu COVID 2, nabídka malých státem garantovaných bezúročných úvěrů od komerčních bank. Tato fáze bude zaměřena na drobné živnostníky. Úvěry by měly poskytovat komerční banky, záruku na úvěry bude dávat Českomoravská záruční a rozvojová banka. O programu bude jednat ministr průmyslu a obchodu ve středu s bankami. Spuštěn by měl být co nejdříve. Pokud máte zájem zapojit se do tohoto programu, doporučuji sledovat stránky MPO, předchozí programy COVID byly během týdne vyčerpány.
 • Včera schválila PS prominutí minimálních záloh důchodového a zdravotního pojištění pro OSVČ na půl roku. Prominuty budou zálohy na důchodovém a zdravotním pojištění za měsíce březen až srpen. Jestliže již OSVČ odvedla zálohy za měsíc březen, tak se jí tato záloha bude počítat jako odvedená záloha za měsíc září. OSVČ se toto období v nároku na důchod započítá jako vyloučená doba, stejně jako např. případě nemoci, což v konečném efektu znamená, že se o toto období „neplacení“ nebude krátit vypočet nároku na důchod.
 • Jak bude probíhat prominutí záloh na zdravotní a důchodové pojištění v praxi? Minimální výše záloh na důchodové pojištění v roce 2020 činí 2544 Kč (hlavní činnost) nebo 1018 Kč (vedlejší činnost). Minimální měsíční záloha na zdravotním pojištění pro OSVČ činí 2352 Kč. OSVČ, které odvádí měsíčně zálohy na důchodové a zdravotní pojištění v minimální výši, nemusí nic odvádět, ani doplácet zpětně. Zálohy budou prominuty v plné výši. Pokud OSVČ hradí měsíční zálohy na důchodové pojištění vyšší, než jsou minimální zálohy, v nadcházejících měsících (tj. do srpna) nic platit nemusí. Po podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020 (tedy za rok), budou muset OSVČ částku, kterou by zaplatily na výši minimálních záloh, doplatit. Částka, kterou OSVČ hradí nad minimální měsíční pojistné na důchodovém pojištění není prominuta, ale její platba je pouze odložena. Povinnost podat přehled na ČSSZ a na ZP je stále nejpozději do 4.5.2020, pokud je daňové přiznání podáno v řádném termínu, tj.nejpozději do 1.4. Pokud je přiznání podáno po termínu, tj. je využita možnost bezpenalizovaného podání do 1.7., je možné podat přehledy na ZP i SP nejpozději do 3.8. Nové zálohy obě skupiny poplatníků, tj. ti, kteří podali v řádném termínu, i ti, co využili generální pardon, hradí od září. Event. nedoplatky je povinnost podat v termínech pro podání. Lhůta na vrácení přeplatků začíná běžet termínem podání.
 • Rodiče OSVČ, kteří zůstanou s dětmi doma, budou mít nárok na speciální dávku, obdobu ošetřovného, vyplácet ji bude příslušný živnostenský úřad.
 • Ošetřovné se prodlouží z dnešních devíti dnů na dobu, než znovu otevřou školy a další zařízení pro děti. Týkat se to bude všech rodičů s dětmi do 13 let. Ošetřovné se bude vyplácet automaticky zpětně, ti, co podali, už nebudou muset znovu žádat. Dva pečující rodiče se budou moci v péči o děti podle potřeby střídat. Doposud se mohly dvě pečující osoby v péči vystřídat jen jednou. Teď mohou i vícekrát, přičemž počet a způsob těchto vystřídání je neomezený.
 • Odkládá se 3. a 4. vlna EET, všem podnikatelů plošně se pozastavuje povinnost evidovat tržby pod dobu stavu nouze a následující tři měsíce. Pozastavení znamená, že žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována.
 • Bude odpuštěna záloha na daň z příjmů splatná k 15.6.2020, tzn., že červnová záloha se nebude vůbec hradit. Jen upozorňuji, že je odpuštěna platba zálohy, tj. výše zálohy u všech je stanovena na 0 Kč, není prominuta daň. Na daňovou povinnost za rok 2020 budou započteny zálohy uhrazené v roce 2020.
 • Institut zpětného působení daňové ztráty – podnikatele budou moci uplatnit případnou ztrátu vykázanou v roce 2020 zpětně ve svých základech daně v roce 2019 a 2018, díky čemuž získají od Finanční správy vratku. Uplatnění ztráty bude provedeno formou dodatečného daňového přiznání. Prakticky tzn., že u poplatníků toto opatření ovlivní cashflow až v roce 2021, tedy, až se bude podávat přiznání k dani z příjmů za rok 2020.
 • Kurzarbeit – vláda schválila konkrétní program s názvem Anitivirus, který má pomoci firmám ochránit pracovní místa. Stát bude prostřednictvím úřadů kompenzovat firmám vyplacenéprostředky.Toto opatření pomůže zaměstnavatelům, aby nemuseli v současné situacipropouštět. Stát bude zaměstnavatelům, jejichž činnost je v důsledku pandemických opatřeníohrožena, poskytovat příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd. Tato náhradabude z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo překážky na stranězaměstnavatele. Zaměstnavatel ovšem musí prokázat, že překážka v práci vznikla v důsledkunákazy COVID-19. Příspěvek bude poskytovat ÚP. Jeho výše bude závislá na důvodu vznikupřekážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práce. V rámci programu Antivirus jsou režimy A-E:
 • Režim A nařízení karantény zaměstnancům. Náhrada mzdy nebo platu bude zaměstnancůmvyplácena ve výši 60% průměrného vyměřovacího základu. Zaměstnavateli bude poskytnutpříspěvek v plné výši vyplacené náhrady mzdy.
 • Režim B – nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu mimořádných krizovýchopatření vlády. Zaměstnavatel je na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatřenív souvislosti s výskytem nákazy COVID-19 nařízeno uzavření provozu. Náhrady mzdy neboplatu je vyplácena zaměstnanci ve výši 100% (překážka v práci dle § 208 ZP). Zaměstnavatelibude poskytnut příspěvek ve výši 80% vyplacené mzdy.
 • Režim C – nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péče odítě u významné části zaměstnanců. Významnou částí je míněno 30% zaměstnanců firem,provozoven či jiné organizační části dle povozní situace zaměstnavatele (překážka v práci dle §207 ZP). Náhradamzdy nebo platu je vyplácena zaměstnanci ve výši 80%. Zaměstnavateli budeposkytnut příspěvek ve výši 50% vyplacené náhrady mzdy.
 • Režim D – omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnostizaměstnavatele v důsledku karanténních opatření u dodavatele včetně zahraničí. Jde např. odohody prokazující původ vstupů, zákazy akcí či přijímání dalších opatření mající prokazatelněvliv na dodávky zaměstnavateli (překážka v práci dle §207 zákoníku práce). Náhrada mzdynebo platu je vyplácena zaměstnanci ve výši 80%. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvekve výši 50% vyplacené náhrady mzdy.
 • Režim E- omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření v místě odbytu zaměstnavatele (v ČR i zahraničí). Náhradamzdy je vyplácena zaměstnanci nejméně ve výši 60% (překážka v práci dle § 209 ZP).Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50% vyplacené náhrady mzdy.
 • Náhradou mzdy je v bodech B až E myšlena průměrná mzda zaměstnance používaná pro pracovně právní účely, tj. vychází se ze stejné náhrady jako např. pro čerpání dovolené.
 • Zaměstnavatel bude o refundaci vyplacených náhrad mezd žádat po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc březen by měl zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce dubna.
 • Podrobné informace k čerpání podpory (včetně žádosti) na ministerstvu práce a sociálních věcí
 • Částečná nezaměstnanost – v případě režimu částečné nezaměstnanosti jde o překážku v práci dle § 209 ZP. V souladu se ZP musí být splněny následující podmínky (všechny): nejedná se o zaměstnavatele poskytujícího plat dle § 109/3 ZP, v důsledku omezení odbytu výrobků, popř. omezení poptávky po výrobcích či službách není zaměstnavatel schopen přidělovat zaměstnancům v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby a na aplikaci § 209 se dohodl s odborovou organizací. Pokud zaměstnavatel nemá odbory, nahradí dohodu mezi zaměstnavatel a odborovou organizací vnitřní předpis. Výše náhrady mzdy však nesmí být méně než 60% průměrného výdělku zaměstnance.


Ukázka jednoduchého interního předpisu
Vnitřní předpis zaměstnavatele upravujícího překážku v práci z důvodu částečné nezaměstnanosti. Zaměstnavatel XY vydává tento vnitřní předpis vymezující překážku v práci na straně zaměstnavatele z důvodu částečné nezaměstnanosti.

 1. Zaměstnavatel nemůže zaměstnancům přidělovat práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobku (nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách). Zaměstnavatel tuto skutečnost považuje za překážku v práci na své straně dle § 209/1 ZP.
 2. Po dobu překážky v práci na straně zaměstnavatele přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši …. % průměrného výdělku (minimálně 60% průměrného výdělku). Náhrada mzdy je splatná měsíčně po uplynutí kalendářního měsíce, v němž k překážce v práci došlo v termínu určeném zaměstnavatelem k výplatě mzdy.
 3. Překážka v práci na straně zaměstnavatele podle bodu 1 je stanovena od… do….
 4. Vnitřní předpis je uložen k nahlédnutí v písemné formě…….. (specifikovat místo) a v elektronické podobě je přístupný na intranetu zaměstnavatele v sekci vnitřní předpisy. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem …………….

Razítko a podpis zaměstnavatele

 

Kontakt

EKON INTERNATIONAL spol. s  r. o., Vodova 86, 612 00 Brno
IČ: 49436554
JUDr. Ivana Svobodová
Tel.: 541 244 210  |  Fax: 541 216 110
E-mail: ivana.svobodova@uctoekon.cz

Hledání