Opatření v souvislosti s koronavirem

Vážení klienti,
Vzhledem k situaci, ve které se nacházíme, zasílám v rámci možností stručnou informaci o možnostech v jednání s Finanční a Celní správou. V daném souhrnu jsou stručně rozebrány pouze povinnosti podnikatelů a firem, ne povinnosti k zaměstnancům.

  • Od pondělí 16.3. mohou poplatníci odložit některé platby a to formou žádostí o posečkání úhrady daně, žádostí o úpravu (snížení) záloh anebo o výjimku z placení, žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení, žádostí o prodloužení lhůty pro některá přiznání. V případě žádosti o posečkání úhrady daně a žádostí o odpuštění sankcí se odpouští správní poplatky pro všechny žádosti podané do 31.7.2020. Žádost o posečkání daně se řídí §156 a 157 daňového řádu a pokynem GFŘ k posečkání daně, má svá pravidla a pokud uvažujete o využití tohoto instrumentu, doporučuji konzultaci.
  • Prodloužení lhůty pro některá daňová přiznání – pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob není třeba do 1.7.2020 individuálně žádat. Daňoví poplatníci nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob a vyúčtování srážkové daně do termínu 1.dubna 2020. Postačí, pokud toto přiznání podají nejpozději do 1.7.2020. Toto platí zcela automaticky bez žádosti.
  • Žádost o prodloužení lhůty nelze aplikovat u DPH. Daňoví poplatníci nemusí podat v termínu kontrolní hlášení k DPH. Pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení budou řešeny následovně, bez výzvy správce daně bude automaticky promítnuta pokuta v hodnotě 1000 Kč vzniklá za období od 1.3. do 31.7. 2020. Ostatní pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení nebo přiznání k DPH budou promíjeny na základě individuální žádost poplatníka z důvodu souvisejících s koronavirem.

 

SHRNUTÍ
Tzv. generální pardon se vztahuje pouze na podání Přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob za rok 2019 a Vyúčtování srážkové daně a to do 1.7.2020. POZOR NA ZÁLOHY NA DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB!!!!! Zálohy (pro ty, kdo mají povinnost je hradit) se řídí posledním platným termínem pro podání přiznání, tj. pro ty, kteří nemají odklad pro podání přiznání od daňového poradce nebo auditora a pouze využijí generální pardon, se výše zálohy splatné k 15.6.2020 řídí přiznáním, které mělo být podáno k 1.4.2020. Je možné, že se na zálohy rozšíří generální pardon, ale zatím tak není. Takže záloha splatná k 15.3.2020 zůstává v původní výši, záloha splatná k 15.6. v původní výši u těch, kdo využijí služby daňového poradce nebo auditora, u ostatních se řídí přiznáním, které mělo být podáno k 1.4. Pokud víte, že nebudete schopni zálohy uhradit, potom opět institut žádosti o stanovení zálohy jinak nebo o prominutí zálohy.
Vyúčtování zálohové daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – zůstává termín do 20.3.2020 + 5 dní bez pokuty.
Kontrolní hlášení k DPH – nemusí být podáno k řádnému termínu pro podání přiznání k DPH, ale u přiznání k DPH tento pardon není. Z toho vyplývá, že přiznání k DPH je nutné podat v řádném termínu, tj. do 25. dne následujícího měsíce + 5 dní bez pokuty a v tomto termínu je nutné DPH také uhradit. Pokud nejste schopni daň včas uhradit, potom je k dispozici institut žádosti o posečkání úhrady daně. Žádost je ale nutné podat včas, ne po uplynutí termínu, ale před termínem.

Dle sdělení Finanční správy a tzv. generálního pardonu, pokud daňový subjekt podá přiznání k DPH po stanovené lhůtě nebo neuhradí daň ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení. K prominutí pokuty za pozdně podané přiznání k DPH dochází, pokud byl plátci na základě individuální žádosti podané dle § 259b daňového řádu prominut úrok z prodlení nebo základě individuální žádosti podané dle §156 daňového řádu povoleno posečkání nebo rozložení úhrady daně na splátky a to z důvodu souvisejících se šířením koronaviru.

Finanční správa na svých stránkách deklaruje vstřícnost vůči daňovým subjektům. Posouzení relevantnosti tohoto tvrzení nechávám na vás.


SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Zřejmě jste zaregistrovali, že všechna opatření směrovaná na podnikatele byla učiněna zatím pouze ze strany MF. Pokud nebudeme řešit ošetřovné apod., situace v podávání všech hlášení na Českou správu sociálního zabezpečení, zůstává BEZE ZMĚNY. Tj.:

  • Termín pro podání přehledu na SP a ZP pro podnikatele, FO, které mají povinnost podat přiznání k 1.4.2020 (i když využijí možnost danou Finanční správou a podají až k 1.7.), je 30.4.2020 a k tomuto datu je nutné i doplatit event. vyčíslený nedoplatek. V případě pozdního podání a zvláště pozdního uhrazení, bude vyměřen úrok z prodlení.
  • Od měsíce května ti podnikatelé, kterým vznikne na základě přehledu za rok 2019 povinnost platit vyšší zálohy na SP, ZP, je již musí hradit. V opačném případě, opět úrok z prodlení
  • Zaměstnavatelé – vše zůstává, tak jako předtím, tj. do 20. dne následujícího měsíce podat přehledy a uhradit odvody. Na stránkách ČSSZ je v současné době informace, že dne 20.3. byl odeslán návrh zákona na odpuštění plateb na důchodové pojištění pro OSVČ, a to na dobu 6 měsíců. Zákon bude pravděpodobně projednán v úterý 24.3. Je to ale jen návrh, zatím neplatí.
    U zdravotního pojištění žádný takový návrh podán nebyl, vše zůstává při starém, tj. odvody na ZP se stále hradit musí.

Kontakt

EKON INTERNATIONAL spol. s  r. o., Vodova 86, 612 00 Brno
IČ: 49436554
JUDr. Ivana Svobodová
Tel.: 541 244 210  |  Fax: 541 216 110
E-mail: ivana.svobodova@uctoekon.cz

Hledání