Informace ČSSZ a MPO

  • OSVČ – jak jsem se již zmiňovala v předchozím materiálu, MPSV připravilo návrh zákona na odpuštění povinných plateb na důchodové pojištění pro OSVČ, a to na dobu 6 měsíců. V případě schválení (v úterý 24.3.) by mělo být účinné již od března.
  • OSVČ – přerušení živnosti. Pokud OSVČ v souvislosti s koranavirem ukončí nebo přeruší svoji podnikatelskou činnost, je třeba, aby tuto skutečnost písemně oznámila ČSSZ. Pro toto oznámení není předepsaný tiskopis, OSVČ může využít interaktivní formulář na ePortálu ČSSZ. Ze strany správ sociálního zabezpečení bude akceptováno i zaslání e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu.
  • OŠETŘOVNÉ všechny informace, které zde uvádím, vychází z aktuálního návrhu vlády, který 24. 3. projedná Poslanecká sněmovna. ČSSZ žádá rodiče dětí ve věku 10-13 let, aby zatím nepodávali žádost o ošetřovné, později jim bude proplaceno zpětně.
  • Při péči o dítě mladší 13 let, které nemůže být z důvodu nařízené karantény docházet do školy, školky nebo obdobného zařízení, náleží zaměstnanci ošetřovné, a to i tehdy, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodne sám zřizovatel. Ošetřovné pro zaměstnance bude propláceno po celou dobu, kdy budou uzavřené školy i jiná obdobná zařízení. V případě živnostníků (OSVČ) bude výpadek příjmů z důvodu péče o děti sanovat program MPO. Nárok na ošetřovné se uplatňuje na tiskopise Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření zařízení. Pro výplatu dávky si rodič formulář vytiskne, dovyplní všechny potřebné údaje, podepíše a předá zaměstnavateli. Žádost stačí vyfotit (naskenovat) a zaslat zaměstnavateli e-mailem. Zaměstnavatel žádost spolu s dalšími podklady předá OSSZ buď datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem. Běh podpůrčí doby ošetřovného nelze přerušit a později znovu zahájit, ale je možné se na ošetřovném vystřídat s partnerem.
  • Mimořádná okamžitá pomoc – lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem nedostatku prostředků ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP). Týká se to i rodičů dětí do 10 let, jež s nimi zůstanou doma na tzv. ošetřovném kvůli současné situaci kolem koronaviru. Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná. ÚP může dávku poskytnout klientovi, jehož sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situac

Informace MPO

  • Finanční příspěvek pro OSVČ ve výši 424 Kč za každý den v karanténě/ošetřování člena rodiny. Jde o obdobu ošetřovného u zaměstnanců. Vyplácet ho na základě čestného prohlášení podaného prostřednictvím obecního živnostenského úřadu bude MPO.

Kontakt

EKON INTERNATIONAL spol. s  r. o., Vodova 86, 612 00 Brno
IČ: 49436554
JUDr. Ivana Svobodová
Tel.: 541 244 210  |  Fax: 541 216 110
E-mail: ivana.svobodova@uctoekon.cz

Hledání